Data Logger

Thiết bị quan trắc môi trường.

Phần mềm quan trắc

Thu thập và xử lý dữ liệu

Tư vấn giải pháp

Tử vấn các giải pháp IoT

Envisoft for Factory

Phần mềm quan trắc môi trường

Kết nối, truyền nhận và quản lý số liệu quan trắc tự động.

  • Thu thập và xử lý dữ liệu lớn theo thời gian thực
  • Tốc độ cao và ổn định
  • Báo cáo và cảnh báo thông minh

Đặc điểm nổi bật

Công nghệ sử dụng

  • Big Data

  • AI

  • Blockchain

  • Cloud Computing

Cách hoạt động

Luồng dữ liệu?

1

Data Logger

2

Data center

3

Envisoft for Factory

0
Tổ chức
0
Doanh nghiệp
0
Trạm quan trắc
0
Nhân viên